Predmet činnostiPonúkame...Kontakt

 

Ecosystem Services Modeler (ESM)

 

Ecosystem Services Modeler (ESM) je systém pre podporu priestorového rozhodovania určený pre určovanie hodnoty prírodných zdrojov pre trvalo udržateľný rozvoj. ESM poskytuje 15 modelov ekosystémových služieb, ktoré sú príbuzné s nástrojom InVEST vyvinutom v rámci Natural Capital Project. Vďaka úplnej implementácii do prostredia TerrSet je vytvorená kompletná platforma pre získavanie údajov pre modely ekosystémových služieb, ako sú napríklad údaje o budúcom vývoji krajinnej pokrývky získané pomocou Land Change Modeler-u, alebo predpokladaný objem zrážok namodelovaný pomocou Climate Change Adapatation Modeler-u pre hodnotenie dopadov na vodné zdroje alebo sedimentáciu.

 

TerrSet - Ecosystem Services Modeler