Predmet činnostiPonúkame...Kontakt

 

Predaj softvéru:

TerrSet

TerrSetTerrSet predstavuje GIS softvér pre monitorovanie a modelovanie prírodných systémov pre ich trvalo udržateľné využívanie. TerrSet je nástupcom softvéru IDRISI a vychádza z jeho 30-ročného vývoja na Clarkovej univerzite, pričom nová verzia rozvíja funkcionalitu predcháduajucej verzie IDRISI a prináša nové nástroje pre spracovanie GIS údajov.

Clark Labs   Clark University

Land Change Modeler (LCM) je určený pre analyzovanie zmien krajinnej pokrývky, empirické modelovanie vo vzťahu k popisujúcim premenným a odvodzovanie predpokladaných zmien krajiny v budúcnosti. LCM obsahuje špeciálne nástroje pre hodnotenie stratégií pre zmierňovanie klimatickej zmeny vyvinutých v rámci projektu REDD (Redukcia emisií z odlesňovania a degradácie lesov).

GeOSIRIS je jedinečný nástroj určený pre plánovanie na národnej úrovni projektu REDD (Redukcia emisií z odlesňovania a degradácie lesov), ktorý bol vyvinutý v spolupráci s organizáciou Conservation International. GeOSIRIS umožňuje modelovať dopady rôznych ekonomických stratégií na odlesňovanie krajiny a redukciu zásob uhlíka.

Habitat and Biodiversity Modeler (HBM) je určený pre hodnotenie prostredia, analýzu štruktúry krajiny a modelovanie biodiverzity. HBM obsahuje aj jedinečné nástroje pre modelovanie druhovej distribúcie.

Ecosystem Services Modeler (ESM) je nástroj určený pre stanovenie hodnoty rozličných ekosystémových služieb ako sú napr. čistenie vody, opeľovanie plodín, veterná energia a energia získaná z vĺn atď. ESM je založený na nástrojoch InVEST vyvinutých v rámci projektu „Natural Capital Project“.

Earth Trends Modeler (ETM) predstavuje nástroj pre analýzu časových sérií obrazov Zemského povrchu. ETM umožňuje skúmať trendy vývoja a pravidelné zmeny parametrov a premenných základných Zemských systémov, ako sú teplota povrchu oceánov a morí, teplota ovzdušia, zrážky, produkcia vegetácie a pod.. ETM je zároveň veľmi vhodný nástroj pre hodnotenie klimatickej zmeny v nedávnej minulosti (napr. 30 rokov do minulosti).

Climate Change Adaptation Modeler (CCAM) je nástroj pre modelovanie vývoja klímy a hodnotenie jeho dopadov na stúpanie morskej hladiny, vhodnosti pestovania plodín a druhovej distribúcie.

IDRISI GIS Nástroje obsahujú široký súbor základných nástrojov určených pre GIS analýzy zameraných predovšetkým na rastrové dáta. IDRISI GIS Nástroje obsahujú aj špeciálne nástroje pre multikriteriálne a viacúčelové rozhodovacie procesy, ako aj nástroje pre štatistické analýzy a analýzy zmeny alebo povrchov. Grafické modelovacie prostredie umožňuje dynamické modelovanie a podporu rozhodovania. IDRISI ďalej poskytuje prostredie pre vytváranie skriptov a prispôsobiteľné programovacie rozhranie umožňuje riadiť TerrSet s využitím programovacích jazykov ako sú C++, Delphi a Python.

IDRISI Spracovanie Obrazov predstavuje široký súbor nástrojov pre obnovenie, vylepšovanie, transformáciu a klasifikáciu záznamov diaľkového prieskumu Zeme. IDRISI má najširší súbor klasifikačných nástrojov vrátane tvrdej a mäkkej klasifikácie založených na učení sa (napr. neurónové siete) a štatistické odvodzovanie.