Predmet činnostiPonúkame...Kontakt

 

GeOSIRIS

 

GeOSIRIS je nástroj určený pre plánovanie na národnej úrovni podľa projektu REDD (Redukcia emisií z odlesňovania a degradácie lesov). Umožňuje zmapovať a kvantifikovať dopady pravidiel REDD na odlesňovanie, ukladanie uhlíka, výnosy z poľnohospodárskej výroby a platby za objem uhlíka. Zatiaľ čo nástroje v Land Change Modeler-i sú vhodné predovšetkým pre tvorbu a hodnotenie jednotlivých projektov, GeOSIRIS je určený na hodnotenie a podporu rozhodovania na základe ekonomických pravidiel pre redukciu skleníkových plynov a určovanie výnosov podľa projektu REDD. Táto aplikácia je priestorovou implementáciou ekonomického modelu OSIRIS vytvoreného v spolupráci viacerých inštitúcií: Conservation International, World Resources Institute, Environmental Defense Fund. Pre samotné modelovanie sú potrebné mapové vrstvy lesných porastov, zmeny lesných porastov (môžu byť vytvorené pomocou LCM), biomasy, znečistenia, rašelinísk, potenciálneho výnosu z poľnohospodárskej výroby, dostupnosti územia a administratívnych hraníc (na rôznych úrovniach). Vyžadujú sa aj údaje napr. o globálnej cene uhlíka alebo cena za odlesnené územie. Na základe týchto vstupov môže užívateľ vypočítať cenu vo vzťahu medzi odlesnením a potenciálnym ziskom z poľnohospodárstva. Na základe modelovania môžu byť vytvorené rôzne mapové výstupy, napr. mapa očakávanej zásoby uhlíka podľa pravidiel REDD a aj bez nich, výnosu z poľnohospodárstva, očakávaných odlesnených plôch, efektivity vynaložených nákladov pre redukciu emisií atď.

 

TerrSet - GeOSIRIS

Ukážka grafického rozhrania GeOSIRIS.